பிறர் நாவை அடக்க முடியாது;
ஆனால் பிறர் மொழிகளை
நாம் அலட்சியம் செய்ய முடியும்.

- கேட்டோ