தீயவற்றின் உற்பத்தி சாலை இதயம்;
தீயனவற்றை விற்குமிடமே நாக்கு.

- வெய்ட்டன்