பணிவு வேண்டும்; ஆனால் கோழைத்தனம் கூடாது.
துணிவு வேண்டும்; ஆனால் தலைக்கனம் கூடாது.

-தமிழ்வாணன்