அன்பு மூளையில் இருந்து வருவதல்ல;
இதயத்தில் இருந்து வருவது.

-ஜீவா