பிறருக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பது நாணயம்;
பிறர்க்கு வாக்கு கொடுக்காமல் இருப்பது அறிவுடைமை.

-கல்கி