சோம்பேறித் தனம் 
உங்களை அண்டலாகாது;
மது பானத்தைக் காட்டிலும் 
மகாப் பாதகமானது அது.

-ஸ்டீவ் சுமித்