கஷ்ட நஷ்டங்களை அடைந்த பிறகே மனிதன்
அதிக அடக்கத்தையும் பணிவையும் பெறுகிறான்.

-பிராங்க்ளின்