இருப்பவன் என்று கருதப்பட்டு
இல்லாதவனாக வாழ்பவன்
திண்டாட நேருகிறது.

-கவிஞர் கண்ணதாசன்