செயல்படும்போது, 
மன உறுதி தனித் தன்மையைப் 
பெற்றுவிடுகிறது.

-வில்லியம் மேக்டலால்