அன்பே இல்லாத மாளிகை
காட்டு மிருகங்கள் வாழும் இருண்ட குகை.

-இங்கர்சால்