இந்த உலகம் எப்போதும்
ஆற்றல் நிறைந்தவர்க்கே உரியது.

-எமெர்சன்