அஹிம்சையிலும் சத்தியத்திலும்
தோல்வி என்பதே கிடையாது.

- மகாத்மா காந்தி