உங்களில் தலைவனாக இருக்க விரும்புகிறவன்
உங்களுக்கு ஊழியனாக இருக்கக் கடவன்.

- இயேசு கிறிஸ்து