மனித வர்க்கம் பயன்படுத்தி வரும் மருந்துகளிலேயே
சக்தி மிக்க மருந்து வார்த்தைகள் தாம்.

- ரூர்யார்ட் கிப்ளிங்