வாழ்க்கை என்பது நீயே அமைப்பதாகும்.
பின் எதற்காக கவலை கொள்கிறாய்?

- ரோமர்