வாழ்க்கை என்பது ஒரு மலர்;
காதல் என்பது அதிலே ஊறும் தேன்.

-விக்டர் ஹியூகோ