ஒரு எலும்புக்காக
நேர்மையான மனிதன்
தன்னை
நாயாக்கிக் கொள்ளமாட்டான்.

-டென்வாஸ்