உங்கள் விரோதிகளை நேசியுங்கள்;
உங்களைச் சபிப்பவர்களை ஆசிர்வதியுங்கள்;
உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்.

-இயேசு கிறிஸ்து