குழந்தையைச் சிரிக்கச் செய்தாலன்றி
அதற்குக் கல்வி கற்பிக்க முடியாது.

- இராஜாஜி