சுடு மணலில் நடந்து பழகாத வரையில்
பட்டு மெத்தையில் படுத்து உறங்காதே.

- வால்டேர்