வாழ்க்கை ஒரு சிறந்த புத்தகம்;
உண்மைதான், ஆனால்
பக்கத்துக்குப் பக்கம் அச்சுப் பிழைகள் ஏராளம்.

-கார்லைல்