எச்செயலையும் கசப்பாக எடுக்காதே.
அதைக் கடினமாக எடுத்துக்கொள்.
வெற்றி பெறுவாய்.

-ஐ. ஜான்டீபன்