துணிவு!
இதில்தான் உங்களின் மேதைத்தனம், ஆற்றல், அற்புதம்
என அனைத்தும் புதைந்து கிடக்கின்றன.

- கதே