ஒரு மனிதனால் செய்யக்கூடிய சாதனையை
இன்னொரு மனிதனாலும் நிச்சயமாக செய்ய முடியும்.

-சுவாமி விவேகானந்தர்