முயற்சி செய்தாலொழிய
உன்னுடைய அதிர்ஷ்டத்தை
நீ  சோதிக்க முடியாது.

- பெக்லே