உங்களின் மிகச் சிறந்த நண்பன் யார்?
உங்களின் சேமிப்பில் இருக்கும் பணமே!
அந்தச் சேமிப்பை வைத்தே முன்னுக்கு வர உங்களால் முடியும்.
அதற்குத் தேவை உங்களின் துணிச்சல் மட்டுமே.

- என்..ஹில்