சத்தியத்தை வளைத்து விடலாம்;
ஆனால் எதனாலும் அதனை முறிக்க முடியாது.

- ஸ்பார்ஜியன்