நாம் பொறுமையாக இருக்கலாம்;
ஆனால் சோம்பேறியாகி விடக் கூடாது.

- மாத்யூ க்ளீன்