சான்றோர்கள்  பிழையைத் தான் வெறுப்பார்கள்.
பிழை செய்தவனை வெறுக்க மாட்டார்கள்.

- ஷிண்டோ