கடமைக்கான அடிப்படைக் கொள்கை சரியில்லாவிட்டால்
செயலும் சரியானதாயிருக்க முடியாது.

- எட்வர்ட்ஸ்