நீர் அமைதியாக இருப்பதனால்
அதிலே முதலைகளே இல்லை என்று அர்த்தமாகாது.

- பல்கேரிய பழமொழி.