சமயம் இறைவனை வழிபடுகிறது;
மூட நம்பிக்கை அந்த வழிபாட்டை மாசு படுத்துகிறது.

- செனெகா