ஏழைகளின் 
கண்ணியமான வாழ்விற்கு
வசதி செய்து தருவதே
உண்மையான நாகரிகத்துக்கு 
அழகு.

- சாமுவேல் ஜான்சன்