சூரியனை முழுதாக மறைக்க
ஒரே மேகம் போதும்.

- புல்லர்