அளவுக்கு அதிகமான ஓய்வு
மிதமிஞ்சிய வேதனையாகும்.

- ஹோமர்