மனிதர்கள் எத்தனையோ விதமாக சிரிக்கிறார்கள்;
ஆனால் அழுவது மாத்திரம் ஒரே விதம்தான்.

- கிரணகோ மார்க்ஸ்