தன்னை வெட்டும் கோடரிக்கும்
நறுமணம் தரும் சந்தன மரம் 
போன்றவனே மனிதன்.

- துளசிதாஸ்