உதவும் மனப்பான்மை உள்ளவனுக்கே
குறை கூறும் உரிமை உண்டு.

- ஆபிரகாம் லிங்கன்