விழிப்புடன் கண்காணியுங்கள்.
மற்றவர்களுக்கு எந்த வகையிலாவது
உங்களது சேவை தொடர்ந்து செய்யப்படுகிறதா இல்லையா?
சேவையை அதிகரித்து மனித உறவுகளைப்
பலப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

- இங்கர்சால்