உங்களுடைய துணிச்சல், 
உங்களுடைய உழைப்பு
இந்த இரண்டையும் பொறுத்தே
உங்கள் மகிழ்ச்சி.

- பால்சாக்