மன நிறைவோடு கூடிய 
மகிழ்ச்சியும், தன்னடக்கமும்
எல்லாவகையான நோய்களையும் 
குணமாக்கும் சிறந்த மருந்துகள்.

- தி பெட்டெர்வே