நம் நல்செயல்களும் நம் தீய செயல்களும்
நம்மை நிழல் போல ஓயாது தொடர்ந்து வருகின்றன.

- புத்தர்