மனிதன் இன்று உள்ளான். நாளை அவன் காணப்படுவதில்லை.
நிலையற்ற மனிதனைக் கண்டு நீங்கள் ஏன் அஞ்ச வேண்டும்.

- தாமஸ் எ. கெம்பிஸ்