நீ உன் வலது காலை
முன்னே எடுத்து வை.
உன் இடது கால்
தானாகவே முன்னால்  வந்துவிடும்.

- நெப்போலியன்