தனிமையாக நிற்பவனே
உலகில் தலைசிறந்த வலிமையுள்ள மனிதன்.

- இப்சன்