கறையில்லா இதயம் தான்
கலக்கமில்லா அமைதியை 
அறிய வல்லது.

- கதே