கறையில்லா இதயம் தான்
கலக்கமில்லா அமைதியை அறிய வல்லது.

- கதே