அன்பு கொள்ளாதவன் கடவுளை அறியாதவன்.
ஏனெனில் அன்பே கடவுள்.

- இயேசு கிறிஸ்து