உயர்ந்த சிலரோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்துக் கொள்வதிலும்
தாழ்ந்த பலரோடு ஒப்பிட்டுக் கொள்வதே நலம்.

- ஜான்சன்