யோகக்காரர்களுக்குத் தான்
முதல் குழந்தை
பெண் குழந்தையாகப் பிறக்கும்.

-போர்த்துகீசியப் பழமொழி