நல்லொழுக்கம் என்பது
உனக்கு நீயே அளித்துக்கொள்ளும்
நன்மதிப்பாகும்.

- பெர்னாட்ஷா